Close

Bell Schedule

Monday-Thursday/Regular Day

8:25                       School Begins
10:00-10:15           Recess K, 2nd & 6th
10:15-10:30           Recess 1st & 3rd
10:30-10:45           Recess 4th & 5th

11:30                     AM Kindergarten Ends

11:30-12:05           Lunch/Recess 1st & 2nd
11:55-12:30           Lunch/Recess 3rd & 4th
12:20-12:55           Lunch/Recess 5th & 6th 

1:30-1:45               Recess 1st-3rd
1:45-2:00               Recess 4th-6th
3:00                       School Ends
3:00-6:00               After-School Program (Extended Day)

 

Friday/Short Day

8:25                       School Begins
10:00-10:15           Recess 2nd & 6th
10:15-10:30           Recess 1st & 3rd
10:30-10:45           Recess 4th & 5th

10:30                     AM Kindergarten Ends

11:30-12:30           Brunches
12:50                     School Ends   
12:50-6:00             After-School Program (Extended Day) 

 

© Bonneville Elementary School | Salt Lake City School District